14/08/2015

Trường kỷ gụ chọn vân, 2m17. Bàn 60 x 130

Trường kỷ gụ chọn vân, 2m17. Bàn 60 x 130, xong ngày 13-8-2015. Kê tại tầng 2,5, khu B.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét